Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno, tel. 013-43-688-21, fax. 013-43-224-73

  Poradniki


 

 Dla pracodawców

Poradnik pracodawcy 

 Dla pracowników

Poradnik pracownika 

 Dla bezrobotnych

Poradnik bezrobotnego 

 Akty prawne regulujące kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne w dokumentach krajowych:

 1. Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1225)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U z 2003 r. Nr 132, poz. 1226).
 9. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010. http://www.men.gov.pl/content/view/82/47/
 10. Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013.
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/narodowy+plan+rozwoju+2007++2013/


 


 
 
 

Konferencja
w Sanoku
23-11-2009

 
 

Galeria fotografii - Sanok 23-11-09

 
 

Kampania informacyjno - promocyjna w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego